Home
 logo
Wat doet de PB?
Algemeen
Werkwijze
Klantenreacties
Verboden Paddenstoelen
In mijn tuin?
Lijst paddenstoelen
Juridisch
Media
Overige
Tarieven
Vraag & antwoord
Contact gegevens
Paddo van de maand
PB in de media
Is dit een grap?
Ja, natuurlijk!
Hoe?
Waarom?
Ontvangen reacties
Hoax in de media
Om meer aandacht te krijgen voor de ridicule paddowet...
...die nu officieel is aangenomen. Een wet die letterlijk gebaseerd is op onderbuikgevoelens en leugens. De wet zit technisch zo slecht in elkaar dat met recht gesproken kan worden van prutswerk. Tevens was de PB een test om te zien hoe kritisch de Nederlandse media zijn.

De lijst met verboden paddenstoelen
186 soorten verbieden, waarvan een groot deel geen werkzame stoffen bevat is prutswerk. Soorten vergeten die wél werkzame stoffen bevatten is prutswerk. Het paddoverbod bevat geen formele uitzondering voor land- en tuineigenaren en dat is prutswerk. Er is gezegd dat deze niet vervolgd zullen worden, maar hoort zoiets niet bij wet geregeld te worden?. Formeel ben je nu overtreding als je één van de verboden soorten op je land hebt staan. Mycologen Eef Arnolds en Thom Kuyper hebben op televisie verteld hoe zij over het paddoverbod en de lijst denken. Wij citeren hier graag mycoloog Eef Arnolds, omdat we het zelf niet beter kunnen zeggen:

"Van dit onderwerp heb ik verstand. Als ik zie hoe daar mee omgegaan
wordt, dan vraag ik me af, wat is de kwaliteit van wetgeving in dit land?
Ook op andere gebieden"

Nieuwslicht, 19 november 2008 Eénvandaag, 25 november 2008


Niemand wilde een verbod
De CAM niet:
"De gewogen risicoschatting in 2007 wijkt niet af van die in het jaar 2000.
Hierdoor acht de commissie wezenlijke herziening van het paddobeleid niet
nodig. Het verbieden van hallucinogene paddo’s, ook voor de tevreden
gebruikers, lijkt een onevenredig zwaar middel in verhouding tot de
overlast en schade die ontstaat door het bestaande gebruik. Handhaving
van een dergelijk verbod brengt kosten met zich mee. Ook bestaat de kans
dat alternatieve middelen gebruikt gaan worden die meer schade aan de
volksgezondheid toe kunnen brengen en die aantrekkelijker kunnen zijn
vanuit crimineel perspectief waardoor juist meer overlast kan ontstaan."

De Nederlandse gemeenten niet:
"We vragen ons af of een landelijk verbod in verhouding staat tot de omvang
van de huidige problematiek en gevaarzetting voor de volksgezondheid.
Bovenal zetten we vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van het verbod gezien
de lokale prioritering en capaciteit van de politie."

De burgemeester van de paddohoofdstad van Nederland niet:
"Mij is op dit moment nog niet bekend wat in het CAM-rapport als ontwikkeling
wordt gesignaleerd met betrekking tot het gebruik van paddo's. Mocht de
uitkomst zijn dat er landelijk gezien geen significant negatief verschil
is ten opzichte van enige jaren geleden, dan is dat mijns inziens temeer
reden om op lokaal niveau te bekijken of maatregelen genomen kunnen worden.
Dat lijkt passender dan een algeheel verbod en zou meer in lijn zijn met het
Nederlandse drugsbeleid waarbij de nadruk ligt op de preventieve aanpak."De leugens van Klink
In juli vorig jaar berichtten alle kranten over een incident waarbij een Fransman onder invloed van paddo's zijn hond zou hebben gedood en gevild in Amsterdam. Drie dagen later bericht het AD dat dit geen paddo-incident was en dat de man bekend was bij de GGD als psychotisch.
Minister Klink vraagt het CAM een aanvullende rapportage te maken waarin wordt gekeken naar de zgn. paddo-incidenten en de rol die paddo's daarin hebben gespeeld. Het CAM publiceert in oktober 2007 haar bevindingen.

Geen paddo incident!

Klink weet dus in oktober 2007 dat het incident met de Fransman geen paddo-incident was. Maar vijf maanden later in het kamerdebat van 6 maart 2008 horen we hem zeggen:

"Wij kennen het voorbeeld van het Franse meisje dat in Amsterdam de dood vond,
alsmede het voorbeeld van de hond die in een auto helemaal aan flarden
gescheurd werd
. Ik hoef het allemaal niet al te beeldend te herhalen."


Foutje? Of toch niet? Want op 7 augustus 2008 is Klink op TV in Netwerk:

"Vorig jaar hadden we het voorbeeld van een meneer uit Frankrijk die in zijn
eigen auto een hond, zijn eigen lievelingshond bijna, vilde en dus doodde.
Je moet er toch niet aan denken dat dat soort incidenten ook bij mensen plaats
zou kunnen vinden."

En nu, december 2008, verklaart Klink in Vrij Nederland, dat de aanleiding voor het paddoverbod het incident met de Fransman en zijn hond was.

Leugenaar!


En er is meer...
Meer dan we hier kunnen neerzetten. We verwijzen u graag naar het position paper van de VLOS en de dagvaarding van het kort geding tegen Klink waarin alle bezwaren en argumenten opgesomd en uitgelegd worden. Bent u niet zo'n lezer, maar meer een kijker, bezoek dan ons Youtube-kanaal waarop een aantal videofragmenten van de nederlandse tv over het paddoverbod te bekijken zijn. Er is maar één conclusie mogelijk, het paddoverbod is ridicuul en ongewenst in alle opzichten en dient zo snel mogelijk teruggedraaid te worden.